Algemene voorwaarden Notaris Hulleman

 
 

Artikel 1 - Definities

1.1.Notaris: Notaris(sen), zijn/hun waarnemer(s) en zijn/hun kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

1.2 Opdracht: de overeenkomst om de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich tegenover de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

1.4 Opdrachtnemer: Notaris Hulleman is enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Waar in deze voorwaarden wordt

gesproken over notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor genoemde maatschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

1.5 CliŽnt: die natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie de opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van de notarissen en hun kantoorgenoten, zonder enige uitzondering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden, die door de opdrachtgever worden gehanteerd, blijven buiten toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer voor zover deze strijdig zijn met de onderhavige, door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 - Opdracht

3.1 Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliŽnt, is opdrachtnemer bevoegd van de cliŽnt een bevestiging van die opdracht te verlangen. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan ťťn persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privť opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

3.2 De opdrachtgever/cliŽnt is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht redelijkerwijs noodzakelijk geachte gegevens aan de opdrachtnemer te verstrekken en deze zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens. Indien opdrachtgever onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens verstrekt aan opdrachtnemer, ten gevolge waarvan laatstgenoemde schade lijdt of extra kosten moet maken om de aan hem verstrekte opdracht (alsnog) correct uit te kunnen voeren, heeft opdrachtnemer het recht deze schade en kosten bij cliŽnt in rekening te brengen.

3.3 Indien de opdrachtgever en/of de cliŽnt wijzigingen wenst in de oorspronkelijke opdracht, ongeacht van welke aard deze wijzigingen mogen zijn en ongeacht de wijze waarop deze wens kenbaar gemaakt wordt, mondeling of schriftelijk, en deze wijzigingen leiden tot extra kosten in de uitvoering van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd deze extra kosten bij de opdrachtgever en/of de cliŽnt in rekening te brengen.

3.4 Indien na het verstrekken van een opdracht telefonisch of op andere mondelinge wijze wijzigingen in de opdracht worden doorgegeven, zal de opdrachtgever noch de cliŽnt de opdrachtnemer voor onjuiste tenuitvoerlegging daarvan aansprakelijk kunnen houden.

3.5 Alle door of vanwege de notaris(sen) uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Honorarium

4.1 Voor de dienstverlening worden door de notaris de voor die diensten bij de notaris gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij tussen opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 CliŽnt/opdrachtgever is naast het honorarium eventueel door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten verschuldigd, zoals reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten voor het opvragen van uitreksels uit het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie en andere openbare registers, kosten voor telefonische overboekingen, kosten voor expres- en/of koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten en dergelijke.

4.3 Op verzoek van cliŽnt/opdrachtgever kan een specificatie van de declaratie worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren, behandelaar(s) en data waarop aan de opdracht is gewerkt.

Artikel 5 - Declaraties / betaling

5.1 De door Notaris Hulleman vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.2 Door het verstrekken van een opdracht, respectievelijk het ondertekenen van de opdrachtbevestiging verbindt

opdrachtgever/cliŽnt zich tot betaling van de aan hem inzake de opdracht verzonden declaraties.

5.3 Indien de behandeling van een opdracht meer dan een maand vergt, heeft opdrachtnemer de bevoegdheid tussentijds te declareren. Indien deze tussentijdse declaraties niet binnen de daarop aangegeven tijd zijn voldaan, mag opdrachtnemer de verdere uitvoering van zijn opdracht opschorten, totdat de betreffende declaratie wel is voldaan.

5.4 Indien opdrachtgever een ander is dan de cliŽnt, verbindt opdrachtgever zich hoofdelijk met cliŽnt voor de betaling van declaraties.

5.5 De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of de andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de opgegeven vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is -- zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist -- in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever/cliŽnt aansprakelijk voor alle kosten die opdrachtnemer, zowel in als buiten rechte, ter inning en behoud van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment een rente over die vordering verschuldigd van ťťn procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

5.6 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de

opdrachtgever/cliŽnt. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op ten minste vijfentwintig procent (25%) van het totaalbedrag van de factuur met een minimum van tweehonderdvijftig euro (Ä 250,00).

5.7 Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl.

Artikel 6 - Annulering / uitstel

6.1 In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever/cliŽnt in elk geval verschuldigd de kosten die

voor een dossier zijn gemaakt, welke kosten meer specifiek bestaan uit de door de notaris en/of zijn medewerkers aan de opdracht bestede tijd tegen de bij Notaris Hulleman gebruikelijke uurtarieven, alsmede de hiervoor onder 4.2 bedoelde kosten, tenzij tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 In geval een opdracht (tot passeren) binnen achtenveertig uur voor de geplande afspraak wordt uitgesteld, behoudt Notaris Hulleman zich het recht voor de opdrachtgever/cliŽnt extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 - Werkzaamheden

7.1 De werkzaamheden worden door de notaris verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

7.2 Verstrekte opdrachten worden door Notaris Hulleman uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

Artikel 8 - Archivering

8.1 Nadat de behandeling van een dossier door Notaris Hulleman is afgerond staan alle in het dossier

aanwezige van opdrachtgever/cliŽnt afkomstige originele stukken aan opdrachtgever/cliŽnt ter beschikking en kunnen deze door opdrachtgever/cliŽnt bij Notaris Hulleman worden opgevraagd.

Artikel 9 - Beroepsaansprakelijkheid notaris

9.1 Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) heeft elke notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

9.2 Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

9.3 De onder 9.2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

9.4 De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder 9.2 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

9.5 De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen onder 9.2, 9.3 en 9.4 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

9.6 Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen door Notaris Hulleman een beroep worden gedaan, maar

ook door derden die eventueel worden ingeschakeld voor de uitvoering van (een deel van) een opdracht. Daarnaast kunnen vroegere werknemers (en hun erfgenamen), die worden aangesproken na beŽindiging van hun dienstverband, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 - Klachten

In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: - de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie, of - de Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-

Notarissen, waaronder het kantoor van de notaris ressorteert, en/of - de burgerlijke rechter.

Artikel 11 - Toepasselijk recht / bevoegde rechter

11.1 Op geschillen over de overeenkomst tussen opdrachtgever/cliŽnt en opdrachtnemer, de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij door de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie een andere rechtsgang is aangewezen.

11.2 Op alle termijnen die in deze algemene voorwaarden en in de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten worden genoemd, is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

11.3 Rentevergoeding

Over gelden die aan Notaris Hulleman zijn toevertrouwd, wordt over de periode dat daarover door het

kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een door Notaris Hulleman van tijd tot tijd vast te stellen marktconforme rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. Geen rente wordt vergoed indien de gelden korter dan 3 gehele dagen onder Notaris Hulleman berusten.